Langs-vegen
kapittel 4

Bedre kollektivtilbud

Brakar skal i henholdt til Kollektivtransportplan for Buskerud utvikle et miljøvennlig kollektivtilbud med flest mulig reiser. Urbanet Analyses rapporten «72/2015 Klimaeffektiv kollektivtransport – Effekter av målrettede tiltak» viser at selv om kollektivtrafikanter i de fleste norske byer har lavere CO2-utslipp per reise enn med bil, må det være åtte passasjerer om bord på bussene før miljøgevinsten hentes ut. Brakar mener derfor det er mest riktig å flytte kjøring med svært få passasjerer til tider på året hvor det er bedre grunnlag for kollektivtransport. Dette var en viktig føring for utvikling av busstilbudet i 2018.

Ruteendring 2018

I 2018 ble det gjort en gjennomgang av rutetilbudet for å omdisponere kilometer fra avganger/linjer med få passasjerer til avganger/linjer med potensielt flere passasjerer.

Flere områder fikk, med bakgrunn i svake passasjertall, dermed et dårligere sommertilbud enn i 2017. Det ble også redusert noe i vintertilbudet, hovedsakelig på dagtid hverdager («handleruter») og lørdager.

Denne omdisponeringen ga mulighet for å styrke rutetilbudet på flere linjer betraktelig fra august 2018. 12 linjer fikk til dels vesentlig styrket tilbudet, se tabellen under. De fem største linjene har nå avganger minimum hver halvtime hele uke mandag-søndag.

Linje Forbedringer
3 Fjell – Kastanjesletta Tidligere start hverdager, tidligere start søndager, enklere tabell (fullføring av halve turer)
4 Bera – Kniveåsen Minimum halvtimesrute hele uka
5 Tors vei – Vinnes Halvtimesrute hele uka
25 Gulskogen – Bragernes torg Bedre kveldstilbud mandag-lørdag
51 Mjøndalen – Drammen Minimum halvtimesrute hele uka,tidligere start søndager
63 Lierbyen – Amtmannsvingen – Drammen To ekstra t/r på kveld hverdager
71 Asker – Tranby – Lierbyen – Drammen Minimum halvtimesrute hele uka, tidligere start hverdager fra Asker, tidligere start søndager
81 Sætre – Røyken – Drammen Tidligere start lørdager
101 Hokksund – Mjøndalen – Drammen Halvtimesrute på kvelden hverdager, timesrute lørdager og søndager
200 Hønefoss – Oslo Nye avganger fra Hønefoss kl. 7.25 og 14.30
223 Haugsbygd – Hønefoss Alle avganger får samme trasé
228 Haldenjordet - Hvervenmoen Senere tur på kvelden lørdager

Tabell 3 gir en oversikt over endringer i busstilbudet fra august 2018.

I tillegg ble det etablert et nytt sommertilbud med en gjennomgående rute i Hallingdal (Flå – Gol – Geilo).

Endringene gjorde det også mulig å øke busstilbudet til Konnerud i Drammen. Dette skjer fra starten av 2019.

Bilde-buss-utvendig-i-sol

Brakar Fleks

Brakar Fleks er et bestillingstilbud som inngår i den ordinære kollektivtransporten. Alle kundegrupper kan benytte seg av Brakar Fleks. Det er ingen aldersgrenser eller andre restriksjoner. Brakar Fleks-tilbud kjøres til faste tider og i fast rute, og har samme pris som en ordinær kollektivreise. Alle Brakars billetter kan brukes.

Brakar Fleks - passasjerer og kostnader

Område Antall reiser Kostnad Kostnad pr passasjer
Kongsberg 535 116 063 217
Modum 37 9 601 251
Gol 757 86 859 115
Hurum 280 175 942 628
Sigdal (sommer 2018) 454 281 916 621
Modum (sommer 2018) 68 66 129 972
Ål (sommer)ÅL-Bergsjø linje 336bestillings buss 215 118 000 548
Hol (sommer)Hagafoss-Myrland linje 331bestillings taxi 156 38 000 247
Utstranda 1 536 605 788 334
Totalt 3 281 1 498 298 371

Tabell 4 viser en oversikt over reiser, turer og kostnad pr tur med Brakar Fleks 2018.

Grønn mobilitet til nytt sykehus

Våren 2018 ble utredningen om grønn mobilitet til det nye sykehuset på Brakerøya ferdigstilt. Denne er gjennomført av Multiconsulet på oppdrag fra Brakar etter bestilling fra Buskerud fylkeskommune. Det nye sykehuset åpner i 2024/2025. Utgangspunkt for utredningen var at Brakar ønsker å lage et konsept for grønn mobilitet til det nye sykehuset, med et mål om 75 % grønn mobilitet. Målgruppe for utvikling av tilbudet er ansatte, pasienter og besøkende.

Ansatte: ca. 4.000. 2/3 av de ansatte kjører stort sett bil til og fra jobb.

Pasientbesøk daglig: ca. 2.000.

Utredningen peker på at det er viktig å se de ulike transportmidlene i sammenheng fordi mange reiser er en kombinasjon av flere reisemidler, f.eks. gåing og buss. For å nå målet om 75 % grønn mobilitet er det nødvendig å bruke mange virkemidler samtidig.

I utredningen skisseres to konsepter med ulik tidshorisont. I det kortsiktige konseptet er den rutegående transporten ryggraden i systemet for grønn mobilitet. Viktige tiltak i dette konseptet er:

 • Gjennomføring av Brakars kollektivstrategi.
 • Etablering av linje for superbuss på nordsiden av elva.
 • Flere togavganger fra Brakerøya togstasjon og nye togpendler som gir færre togbytter for reiser til sykehuset,
 • Parkeringsavgift og bare 25 % parkeringsdekning for ansatte.
 • Gåstrategi for Drammen.
 • Fremtidig utbygging konsentrert rundt knutepunkter og tunge kollektivkorridorer.
 • Gode ordninger for bildeling og bysykkel.
 • Selvkjørende minibusser som mater til rutegående transport.

Konseptet på mellomlang og lang sikt skisserer det mer komplekst transportsystem der de ulike transportformene spiller mer likeverdige roller for å dekke mobilitetsbehovet. Ny teknologi, som autonome kjøretøy og nye mobilitetstjenester tilknyttet det tradisjonelle kollektivtilbudet, muliggjør et nytt og bedre mobilitetstilbud. Transport blir i stor grad en tjeneste som bestilles ut fra varierende behov for den enkelte reise. Bysykler og bestillingstransport fungerer som tilbringer til rutegående busser og tog med god og forutsigbar fremkommelighet.

Buskerud fylkeskommune har bedt Brakar og administrasjonen i fylkeskommunen om å jobbe for å påvirke implementering av anbefalingene i mobilitetsplanen, mens Drammen kommune har vedtatt at mobilitetsplanen blir en del av grunnlaget i arbeidet med revidert planprogram for det nye sykehuset.

Sykehuset-mot-cafe

Illustrasjon: Multiconsult

Universell utforming

Brakar jobber for å skape gode løsninger for de som opplever kollektivtilbudet som lite tilgjengelig pga. fysisk eller psykisk handikap. Brakar er med i «Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtrafikk», et nasjonalt nettverk med to konferanser i løpet av året. Den ene konferansen i juni ble holdt i Drammen og Brakar bidro med to innlegg.

Mobilitet i Kongsberg

Brakar har i 2018 utredet fremtidens mobilitetstilbud i Kongsberg. Arbeidet ble gjennomført av Multiconsulet på oppdrag fra Brakar.

Bakgrunnen for utredningen var at kollektivtilbudet i Kongsberg framstår som lite konkurransedyktig og har få reiser. På tre av fire busslinjer er det trolig for få som reiser til at gir en positiv miljøgevinst. Brakar ønsket derfor å se nye digitale løsninger for bestilling og deling av reiser.

Utredningen ser på muligheter i to tidsperspektiv – 2023 som er oppstart for ny avtale om rutetilbud i Kongsberg og på lang sikt, dvs. i perioden 2030 – 2035.

Ved utlysing i 2021/22 av konkurranse om nytt rutetilbud er det lite sannsynlig at det vil være mulig med bestillingstransport dør-til-dør med selvkjørende kjøretøy. Det antas dog i utredningen at det vil finnes kjøretøy som kan kjøre forhåndsdefinerte strekninger i vanlig trafikk uten fører. Allerede fra 2023 kan det derfor være aktuelt å erstatte tradisjonelle bybusser med et autonomt transporttilbud som bestilles, om nødvendig med et rutegående tilbud i rushperioden.

Det skisseres to scenarioer som mest sannsynlige på lang sikt:

 • Lavt rutegående tilbud og bestillingstransport med høy andel samkjøring
 • Lavt rutegående tilbud og bestillingstransport som hovedsakelig er individuelle dør-til-dør reiser.

Hensyn til miljø, urbane kvaliteter, lik fordeling og folkehelse tilsier at et scenario med høy samkjøring er ønsket fremtidsbilde for Kongsberg. For å legge til rette for dette utfallet må det iverksettes tiltak og virkemidler som innebærer restriksjoner for kjøring med personlig eid bil og stimulerer til samkjøring med autonome kjøretøy.

Oversikt

Illustrasjon: Multiconsult

Svelvik inn i «Nye Drammen»

1.1.2020 blir Drammen, Svelvik og Nedre Eiker en kommune. Svelvik blir også med dette en del av ny region Viken. Brakar startet dialog med Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) våren 2018 for å se på hvilke konsekvenser dette har for ansvar for kollektivtransport i Svelvik.

VKT har valgt å beholde sin linje 96 Drammen - Sande, men Brakar skal overta produksjon på strekningen Svelvik – Drammen, dagens VKT-linje 91, og linje 92 i Svelvik.

Brakar presenterte seg i Svelvik kommune i møte med ordfører og administrasjon.

Linje 91 Svelvik – Drammen er den tyngste linjen fra nordre Vestfold til Drammen med rundt en halv million reiser i året. Linje 92 er en linje som betjener Svelvik «internt».

Videregående elever fra Svelvik går i dag på skole i Sande. Innlemmet i «stor-Drammen» forventer Brakar at flere elever vil søke !» seg over til skoler i Drammensområdet.

Brakars vedtok høsten 2018 at produksjon i Svelvik skal inngå i dagens kontrakten for Drammen, Lier og Nedre Eiker som Brakar har med Nettbuss AS.

Brakar har sammen med operatør avholdt to befaringer i Svelvik. Brakar planlegger ingen store endringer i dagens busstilbud på de to linjene.

Røyken og Hurum til «Nye Asker»

Røyken, Hurum og Asker blir en kommune 1.1.2020. I 2018 er det inngått avtale mellom Ruter og Brakar vedrørende ansvar for skoleskyss i Røyken og Hurum kommuner f.o.m skoleåret 2019/2020.

Ruter overtar ansvaret for saksbehandling av søknader om skoleskyss, samt ansvar for spesialskyss f.o.m skolestart i august.

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Buskerud fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever, i henhold til gjeldende regler og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Brakar administrerer skoleskyss for 9 250 elever, fordelt på henholdsvis 1 250 videregående elver og 8 000 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Selskapet gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket. Brakar har også arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler.

Høsten 2018 ble en egen Studentportal tatt i bruk. Elever i videregående skole kan selv søke om skoleskyss gjennom denne portalen.

Avtaler skoleskyss

Brakar har avtaler med følgende drosjeselskaper:

 • Drammen Taxi
 • Hurum og Røyken taxi
 • Ring Taxi
 • Geilo Taxi
 • Geilo Turbusser
 • Viken Taxi
 • Norgestaxi
 • Kjell Gullingsrud
 • Oslo Taxibuss
 • Hønefoss Taxi
 • Drosjene i Krødsherad

Den 23.desember kunne linje 4 Kniveåsen – Bera igjen kjøre normal trasé gjennom Nordbyveien på Åskollen i Drammen etter å ha vært stengt for rehabilitering i 1,5 år. Veistrekningen som har blitt rehabilitert har fått nye og bedre holdeplasser. I perioden arbeidene pågikk delte Brakar linje 4 i to, med en buss mellom Bera og Bragernes torg, og en mellom Bragernes torg og Kniveåsen. Dette var for å klare å overholde rutetabell med alternativ trasé mellom Merket og Ospelia på Strømsøsiden. Da arbeidene var fullført var det slutt på den store trafikkomleggingen og linje 4 kunne kjøre fra Kniveåsen til Bera igjen.

MG_2763

Buskerudbypakke 2

Brakar har i 2018 bidratt i arbeidet med justert Buskerudbypakke 2 gjennom deltagelse i arbeidsgrupper, faggrupper og fagråd.

Ved slutten av året forelå følgende forslag til styrking av tilbudet fra 2020.

BBP2

Tabell 5 viser en oversikt over planlagt frekvens i Buskerudbypakke 2. Røde tall angir stor usikkerhet.

Punktlighet

Punktlighet er en av de viktigste driverne for tilfredshet med kollektivtilbudet i Buskerud. Brakar har i løpet av høsten 2018 gjennomført en analyse av punktlighet på alle linjer med system for sanntidsinformasjon.

Akseptabel punktlighet er beregnet som andel avganger med faktisk avgangstid fra holdeplass innenfor - 0,5 minutt til + 3 minutter fra planlagt avgangstid.

Målet for punktligheten er 70 % som et snitt for alle linjer for et helt år og ingen linjer skal ha en lavere punktlighet enn 60 % i den tidsperioden. Snittet beregnes uten vekting utfra linjestørrelse. I 2019 vil punktlighet bli rapportert til ledermøtet og Brakars styre.