Elbuss
kapittel 3

Vi blir grønnere

I desember 2018 kom de første elektriske bussene til Drammen. Bussene skal settes i drift på linje 51 Drammen - Mjøndalen i februar 2019. Med dette gikk startskuddet for elektrifisering av bussparken i Buskerud. Brakars miljøregnskap viser en svært positiv utvikling allerede i 2018. Dette skyldes økt bruk av biodiesel i 2018.

Miljøregnskap 2018

Miljøregnskapet omfatter klimagassutslipp og lokal luftforurensning fra busstrafikken. Energiforbruk og papirforbruk i Brakars kontor i Drammen rapporteres også, i tillegg til uønskede hendelser som støy og lekkasjer.

En kilometer kjørt med Brakas busser forårsaket i 2018 et klimagassutslipp på 615 g CO2-ekvivalenter (CO2-ekv) per rutekilometer[1] i snitt, inkludert direkte utslipp fra eksospotta og indirekte utslipp fra produksjon av drivstoff. Dette tilsvarer en nedgang på 23 % i forhold til i 2017. Nedgangen i beregnede klimagassutslipp skyldes at flere av bussene brukte biodiesel i 2018 enn i 2017, og en overgang til et biodrivstoff med lavere klimagassutslipp.

Med i gjennomsnitt 12-13 personer på hver buss vil klimagassutslipp fra å frakte en person en kilometer være på 49 g CO2-ekv/person-km. Brakars passasjerer i 2018 har spart miljøet for over 9 130 tonn CO2-ekv ved å velge buss fremfor bil.


Lokal luftforurensning forårsaket av Brakars busser har hatt en kraftig nedgang de senere årene på grunn av oppgraderinger av bussparken. Nyere busser som tilfredsstiller typegodkjenningskravene for Euro VI gir betydelig lavere utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksider (NOX) enn tidligere modeller. Fra 2017 til 2018 ble partikkelutslippene per rutekilometer redusert med ytterligere 10 %. Utslippene av NOx har økt med 2 % fra 2017 til 2018 på grunn av økning i drivstofforbruket, men de er likevel lave sammenliknet med gjennomsnittlige busser på norske veier.

Rutekilometer viser antall kilometer bussene har forflyttet seg imens de var i rute. I motsetning til vognkilometer eller kjøretøykilometer, ekskluderer rutekilometer kjørt ved forflytning til og fra verksted o.l. Det betyr at utslipp per rutekilometer vil være noe høyere enn utslipp per kjøretøykilometer, fordi utslippene kun fordeles på kilometer som har blitt produsert ved rutekjøring.

Utslipp1

Illustrasjon 2 viser utslipp fra en buss med snitt 12-13 personer ombord. Kilde: Asplan Viak

Elektriske busser

Brakar startet 2018 med å avslutte samarbeidet med nederlandske Ebusco om kjøp av elektriske busser etter de ikke klarte å levere til tid i 2017, og inngikk ny avtale med Volvo. Gjennom 2018 har Brakar hatt et utmerket samarbeid med Volvo, Siemens, Nettbuss, Glitreenergi og Norconsult i et tett og intensivt prosjekt. Samtidig har Drammen kommune og Nedre Eiker kommune tilrettelagt på beste måte for å få prosjektet i havn.

Prosjektet har omfattet anskaffelse og test av busser,

etablering av ladestasjoner samt graving og fremføring av strøm, integrasjon mellom buss og ladestasjoner, ruteplanlegging, opplæring av sjåfører, installasjon av ustyr i buss og kommunikasjonstiltak. Prosjektet har involvert alle avdelinger i Brakar.

Helt på tampen av 2018 ble Brakar tildelt nesten 30 millioner kroner fra Enova til å bygge ladeinstratruktur for elbuss. Dette vil gjøre det mulig å bygge 15 nye ladestasjoner i Drammen og satse på en større elektrifisering av bussparken i Buskerudbypakke 2.

Brakar El Buss Websize-3509