Drm Buss Varmestue-1-of-6
kapittel 2

Reisetall

Det er stor vekst i kollektivtransporten i byområdene i Buskerud. I Drammen øker antall reiser med Brakar med 6 prosent, bylinjer i Hønefoss økte 6,8 prosent og bylinjene i Kongsberg hele 8,9 prosent. Veksten i Buskerudbyen var 3,4 prosent, og i Buskerud totalt økte antall reiser med Brakar 2,2 prosent.

Antall reiser med Brakars linje har økt fra 11 929 000 i 2017 til 12 189 000 i 2018. Tall fra NSB viser at antall togreiser i Buskerud har økt med 67 000 fra 5 785 000 til 5 852 000. Det ble dermed samlet gjennomført omtrent 18 millioner kollektivreiser i Buskerud i 2018.

I året som gikk har Brakar fokusert på å optimalisere busstilbudet ytterligere. Sommer 2018 flyttet vi busskilometer fra sommeravganger med svært få passasjerer, til avganger i områder med større kapasitetsbehov. I tillegg ble det lagt til midler fra Buskerudbyen for å styrke tilbudet. Dette har gitt vekst, særlig i byområdene. Brakar leverer derfor godt på den politiske bestillingen vi har fått i Handlingsprogram for samferdsel i Buskerud som sier at vi skal styrke busstilbudet i byene.

Utvikling reisetall 2012 - 2018

Tabell 1 viser antall registrerte reiser i Brakars billettsystem og automatiske passasjertellinger siden 2012.

Utvikling i antall reiser per område 2017 og 2018

Område 2017 2018 Diff Diff %
Drammen 4 759 530 5 045 482 285 952 6,0
Lier 1 643 611 1 677 258 33 647 2,0
Nedre Eiker 1 233 832 1 222 604 -11 228 -0,9
Øvre Eiker/Midtfylket 1 223 915 1 216 732 - 7 183 -0,6
Kongsberg og Numedal 616 710 636 525 19 815 3,2
Røyken og Hurum 829 636 806 257 -23 379 -2,3
Hallingdal og Hemsedal 358 817 342 131 -16 686 -4,7
Ringerike inkl. linje 200 1 172 576 1 204 480 31 904 2,7
SUM 11 929 490 12 189 185 259 695 2,2
Buskerudbyen 8 860 888 9162 076 301 188 3,4
Bylinjer Hønefoss 333 109 355 770 22 661 6,8
Bylinjer Drammen
Bylinjer Kongsberg 257 900 280 759 222 859 8,9
Linje 200 Hønefoss - Oslo 433 411 451 470 18 059 4,2

Tabell 2 viser utvikling i antall reiser i forhold til 2017 fordelt på område.

Ringerike

En av de viktigste endringene Brakar har gjort de siste årene er i busstilbudet i Ringerike og Hole. Siden Brakar fikk ansvaret for dette har selskapet snudd en negativ utvikling som hadde vart i flere år. I 2018 er det registrert nesten 3 prosent vekst totalt, 4 prosent vekst på linje 200 til Oslo og ikke minst hele 6,8 prosent vekst på bylinjene i Hønefoss.

Drammen

I Drammen øker de forskjellige busslinjene mellom 2 og 13 prosent. Mange av disse ble styrket med flere avganger fra høsten 2018. Det er linje 16 Drammen - Skoger som har størst vekst, men linje 3 Kastanjesletta – Fjell troner stadig på toppen over de travleste linjene og utgjør hele 18 prosent av all bussreiser med Brakar.

Kongsberg/Numedal

I Kongsberg/Numedal øker antall reiser totalt sett, men også her kommer veksten først og fremst på bylinjene i Kongsberg. På disse øker antall reiser mellom seks og elleve prosent. Det er linje 401 Gamlegrendåsen Nord – Lindbojordet som har flest reiser og som også øker mest. Antall reiser på linje 420 Kongsberg – Numedal gikk ned med nesten fem prosent i forhold til 2017.

Hallingdal/Hemsedal

I Hallingdal og Hemsedal er det nedgang i antall reiser på 4,7 prosent fra 2017. Linje 330 Gol – Geilo er den største i området med rundt 135 000 reiser i 2018. På denne linjen er det vekst på 6,6 prosent siste året. Busstilbudet i dette området består i hovedsak av skoleskyss, og antall reiser varierer avhengig av dette behovet.

Lier

Det er to prosent flere reiser i Lier i 2018 enn i 2017. Den største linjen i Lier er 71 Drammen – Asker. Den utgjør hele 64 prosent av alle reiser. Linjen øker også med to prosent i 2018. Linjen ble styrket med flere kvelds- og helgeavganger høsten 2018. For øvrig er det vekst på flere skolelinjer i Lier.

Nedre Eiker

I disse områdene ser vi en liten nedgang fra året før. Linje 51 Drammen – Mjøndalen ble styrket med flere avganger høsten 2018, men dette har ikke gitt flere reiser. Linje 52 Drammen – Ytterkollen Mjøndalen øker derimot med hele 10,7 prosent. For øvrig ser det ut til at andelen skolereiser i området har vokst i 2018 da flere skolelinjer øker.

Øvre Eiker/midtfylket

I Øvre Eiker/midtfylket er det stor vekst på linje 100 Drammen – Vikersund/Hønefoss med hele 20 prosent. Dette er en viktig pendlelinje fram og tilbake til Drammen. At området totalt sett får en nedgang skyldes at linje 102 Drammen – Hokksund stasjon ble lagt inn i linje 101 høsten 2017. Ser man bort fra denne har de øvrige linjene i området til sammen en vekst på 3,1 prosent. Området har mye skoletransport, og så å si alle skolelinjene øker i 2018.

Røyken og Hurum

Brakar styrket linje 81 Drammen – Sætre med ny morgenavgang i helg høsten 2018, men dette har foreløpig ikke gitt mange nye reiser. Linjen er Brakars travleste i Røyken og Hurum og står for halvparten av antall reiser. Området har vekst på noen skolelinjer, for øvrig ser vi nedgang på alle linjer her.

Reiser fordelt på område

Illustrasjon 1 Diagrammet viser prosentvis fordeling av reiser i fylket.